Visie op leren en ontwikkelen

Als leidraad bij de ontwikkeling en samenstelling van het leeraanbod hanteren we, naast de rijksbrede leervisie, een verscherpte visie op leren en ontwikkelen.

Daarin hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • BZ’ers zijn doorlopend bezig met ontwikkelen en nieuwe kennis opdoen, ongeacht hun functie, niveau of locatie.
  • Leren en ontwikkelen is gericht op deskundigheidsbevordering en professionele ontwikkeling van zowel de individuele medewerker als van onze organisatie als geheel.
  • Leren doen we niet alleen individueel, maar ook met elkaar als organisatie. Het collectieve leren omvat teams, directies en kolommen. Hierbij scheppen leidinggevenden een stimulerend leerklimaat en nemen medewerkers regie over hun eigen ontwikkeling.
  • Bij het leren hebben we aandacht voor diversiteit, inclusie, een veilige leeromgeving en ruimte voor fouten maken en niet-weten.
  • De ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en gedrag is steeds een integraal onderdeel van vakinhoudelijke internationale en diplomatieke kennis en vaardigheden.
  • Leren is een vast onderdeel van het dagelijkse werk, géén onderbreking. Het leren in het werk, van en met elkaar zijn belangrijke leervormen.
  • Leren vindt zo specifiek mogelijk plaats dus op het juiste moment en met de juiste inhoud. Hiermee kan op maat worden geleerd, afgestemd op de individuele en collectieve leerbehoeften.
  • Het vertrekpunt voor leren en ontwikkelen zijn vraagstukken en opgaven uit de (veranderende) werkpraktijk van de lerende medewerker. Dit bevordert de herkenning en toepasbaarheid van de geleerde kennis en vaardigheden.
  • Effectiviteit is leidend bij de keuze van leervormen. We kiezen voor leervormen die het beste resultaat opleveren. Denk aan (combinaties van) klassikaal, online, individueel, groepsgewijs, zelfstudie, praktijkopdrachten, coaching of intervisie.